รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Pin It

เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเทศบาลเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ดังนี้
          ๑. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑๕ อัตรา
          ๒. คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๕๐ อัตรา
          ๓. คนงานทั่วไป ๙ อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

(ดูรายละเอียด)