อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล "กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"

Pin It
14/11/2017
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล "กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"