อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล "กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"

14/11/2017
นายกเทศมนตรีเข้ารับโล่การรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี ๒๕๖๐