หยุดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ เนื่องจากต้องนำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมระบบเบรคและระบบของเหลว

Pin It
 
 

ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) บริเวณใกล้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ศูนย์อาหารทางเข้าศูนย์การแพทย์) แต่เนื่องจากระบบเบรคและระบบของเหลวมีไฟแจ้งเตือน จึงจำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อม ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หากรถสามารถออกให้บริการได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก