เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการCard image cap

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณสุทร บุญสิริชูโต


Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(ว่าง)

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณปริญดา เชาว์อรัญ

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณพนารี กิมฮู้


Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

คุณนพกร หวังพราย

Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

คุณเพชรดา เวชศรี


Card image cap

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ดลพร จินดามณี

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ว่าง)


Card image cap

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คุณทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว

Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คุณนลินา หวังพราย