เกี่ยวกับเทศบาล / โครงสร้างฝ่ายบริหาร

โครงสร้างฝ่ายบริหาร เทศบาลนครปากเกร็ดCard image cap

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

คุณวิชัย บรรดาศักดิ์


Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

คุณสมศักดิ์ พุ่มพวง

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

คุณสมศักดิ์ ลามอ

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

คุณวิรัตน์ บรรดาศักดิ์เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีCard image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คุณจิราพัชร พูนสิน

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คุณจิรวัฒน์ สว่างเนตร

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คุณปิยะมิตร มณีจักร์

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คุณบำรุง เตมียะชาติ


Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

คุณวิรัช ปานปิ่นศิลป์