สถานะการคลัง

 

1.รายรับ

2.รายจ่าย

3.รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

 

4.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

 

5.รายจ่ายในการพัฒนา

รายจ่ายในการพัฒนา ปี2551
- รายการครุภัณฑ์/รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2551
- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายจ่ายในการพัฒนา ปี2552
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายจ่ายในการพัฒนา ปี2553
- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

6.รายงานงบการเงิน (รายไตรมาส)

  

รายงานงบการเงิน ปี 2551
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

  

รายงานงบการเงิน ปี 2552
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

  

รายงานงบการเงิน ปี 2553
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

  

รายงานงบการเงิน ปี 2554
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

  

รายงานงบการเงิน ปี 2555
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

  

รายงานงบการเงิน ปี 2556
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

  

รายงานงบการเงิน ปี 2557
ไตรมาสที่1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)
ไตรมาสที่4 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบรายรับ-รายจ่าย (อ่านรายละเอียด)

 

7.การโอนเงิน

การโอนเงิน ปี2556
ครั้งที่ 41-64 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)
ครั้งที่ 2-3 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)
ครั้งที่ 1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)
การโอนเงิน ปี2555
ครั้งที่ 2 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)
ครั้งที่ 1 ประกาศเทศบาล (อ่านรายละเอียด) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)

 

8.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี2556
ฉบับที่ 1 คำแถลงงบประมาณ (อ่านรายละเอียด) รายละเอียด (อ่านรายละเอียด)
ฉบับที่ 2 คำแถลงงบประมาณ (อ่านรายละเอียด) รายละเอียด (อ่านรายละเอียด)

 

9.งบแสดงฐานะการเงิน

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี2556
ฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายละเอียด (อ่านรายละเอียด)
ฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด (อ่านรายละเอียด)
ฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียด (อ่านรายละเอียด)

 

10.แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ปี 2556
ไตรมาส 4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่านรายละเอียด)