บริการประชาชน / การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด

การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด


รับแจ้ง

เหตุสุนัขจรจัด โดยยื่นคำร้องทั่วไป ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.02-5820245