นโยบายและยุทธศาสตร์ / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐