นโยบายและยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาเทศบาล

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2561
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2561 (เพิ่มเติมและแก้ไข)
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2561 (ฉบับทบทวนประจำปี 2560)

แผนดำเนินงานประจำปี

 • แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2560
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2560
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2557

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2553 - 2555

 1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
 4. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
 5. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
 6. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 7. ด้านการบริหารและการบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2554 - 2556
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2555 - 2557
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2556 - 2558
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2557 - 2559
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) 2557 - 2559
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่2) 2557 - 2559
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่3) 2557 - 2559
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่4) 2557 - 2559
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่2) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่3)2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข บัญชีสรุป) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข ฉบับที่1) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (เพิ่มเติม ฉบับที่3) 2558 - 2560
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561
 • รายละเอียดแผนพัฒนาปี (แก้ไข) 2559 - 2561

แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562

 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไข)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไข)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไข)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่2)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขรายละเอียด)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับที่1)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับที่1 21 มิถุนายน 2560)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับที่2 30 มิถุนายน 2560)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (แก้ไขรายละเอียด 31 กรกฎาคม 2560)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2562

 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข 23 มิถุนายน 2560)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข 14 กรกฎาคม 2560)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข 21 กรกฎาคม 2560)
 • รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข 31 กรกฎาคม 2560)