นโยบายและยุทธศาสตร์ / นโยบายการบริหาร

นโยบาย 4 ปี พัฒนานครปากเกร็ด

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ แถลงต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ 17 ธันวาคม 2555

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีประกาศให้กระผม นายวิชัย บรรดาศักดิ์เป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนั้น

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่กระผม จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด สําหรับช่วงระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขต พื้นที่รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และ พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครปากเกร็ดได้เจริญ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก พร้อมกับขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ ในพื้นที่ ทําให้นครปากเกร็ดมีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทํามาหากิน เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการ แก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย

ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนานคร ปากเกร็ด ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นนครแห่ง ความสุขสําหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่ง การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถ บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้นกระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ

1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริม ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง

เพื่อพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนํา ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และ ปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ํา เซาะและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ําในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ํา เน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบําบัดน้ําเสียรวมใน พื้นที่ตําบลบ้านใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่นําร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ําใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัชศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรีสมาน และท่าน้ํา ปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกาย

การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุน การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เร่งรัดการก่อสร้างและดําเนินงานสํานักงานควบคุมสัตว์จรจัด ส่งเสริม การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อ พัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสําหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชนปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงกั ัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้ง ให้การ สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทาง อารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีประจําชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์โดยเน้นการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าและชุมชนบริเวณตลาดเก่าริมน้ําใน การฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าน้ําปากเกร็ดให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม้น้ําในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทําบุญ ไหว้พระ

5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างนครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาะรณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อม วางระบบระบายน้ํา ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า ในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สําคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งการติดตั้งกล้อง วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสําเร็จ บรรลุผลสําเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็โดยอาศัยนโยบายสําคัญอีก 2 ปรการซึ่งถือเป็นรากฐานของการ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชน ในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนชมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนิงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิการบริการด้านทะเบียนราษฎร แบะบัตรประจําตัวประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและ การร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจํา

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพกระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลนคร ปากเกร็ดว่า การกําหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของ เทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนานครปากเกร็ดให้เจริญก้าวหน้าบรรลุ ตามนโยบายและผลบังเกิดในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไปนายวิชัย บรรดาศักดิ์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด